Τὰ Smartphones καὶ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦν

Ἀπὸ τὸ NetBrain στὸ nomophobia καὶ τὸ phubbing

Γιὰ πολλοὺς ἀπὸ ἐμᾶς, τὰ smartphones ἢ ἀλλιῶς στὴν ἑλληνικὴ ὁρολογία τὰ «ἔξυπνα τηλέφωνα», ἀποτελοῦν προέκταση τοῦ χεριοῦ μας. Πᾶμε νὰ δοῦμε ὅμως τὸν ὁρισμὸ τῶν smartphones. Τί εἶναι ἄραγε αὐτὰ τὰ  «ἔξυπνα τηλέφωνα» καὶ γιατί ἔχουν τόσο «αἰχμαλωτίσει» τοὺς χρῆστες τους καὶ ἰδιαίτερα τὸ νεανικὸ πληθυσμό;

Περισσότερα...

Θρησκευτικός πλουραλισμός καί εἰρηνική συνύπαρξη

Ἡ ἐνσυνείδητη ἀποδοχὴ τοῦ θρησκευτικοῦ πλουραλισμοῦ καὶ ἡ εἰρηνικὴ συνύπαρξη τῶν διαφόρων κοινοτήτων μποροῦν νὰ προέλθουν ἀπὸ δύο ἀντίθετες ἀφετηρίες. Ἀπὸ τὴν ἀδιαφορία γιὰ τὴ θρησκευτικὴ πίστη, ἢ ἀπὸ τὴ συνειδητὴ βίωση τῆς οὐσίας τῆς θρησκείας. Ἀντιστρόφως, ἡ θρησκευτικὴ μισαλλοδοξία ἀνάμεσα σὲ συνυπάρχουσες θρησκευτικὲς κοινότητες καὶ πολιτιστικὲς παραδόσεις εἶναι δυνατὸν νὰ ἀναπτυχθεῖ: Πρῶτον, ἀπὸ σπέρματα θρησκευτικοῦ τύπου, π.χ. ἀπὸ ἕναν ἀκραῖο φανατισμό. Δεύτερον, ἀπὸ μὴ θρησκευτικὲς ρίζες π.χ. παράγοντες πολιτικούς, ἐθνικιστικούς, ποὺ χρησιμοποιοῦν τὴ θρησκεία γιὰ ἄλλες ἐπιδιώξεις. Ὅλες αὐτὲς οἱ ρίζες ἐξακολουθοῦν νὰ εἶναι ἀνθεκτικὲς σὲ πολλὲς περιοχὲς τῆς ὑφηλίου.

Περισσότερα...

Τὸ μετεκτρωτικὸ σύνδρομο

Ἡ παρακάτω μαρτυρία δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ ἐξηγήσεις. Εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ εὔγλωττες καταθέσεις τῶν τελευταίων ἐτῶν πάνω στὸ κρίσιμο ζήτημα τῶν ἀμβλώσεων καὶ ἀξίζει τὴν ἀπερίσπαστη προσοχή μας.

Περισσότερα...