Ἡ φύση τοῦ καλοῦ

Διαβάστε την εικονογραφημένη ιστορία που μας δείχνει καθαρά τη φύση του καλού!

Πηγή: Παρεμβολή τεῦχος 130 (2019), σελ. 13